Bezplatná online knihovna

Dějiny těla: Prameny, koncepty, historiografie

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2014
VELIKOST NA SOUBOR: 10,84
ISBN: 978-80-7465-068-0
JAZYK: čeština
AUTOR: Vladan Hanulík (ed.),
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Dějiny těla: Prameny, koncepty, historiografie pdf

Popis:

Rozlehlost pole rozpínajícího se mezi naprostoudeterminací biologické podstaty jedince a absolutním vlivem sociálního prostředí, lze chápat jako motivaci k výzkumu historických aspektů vnímání těla. Tělo v soudobém sociálněvědním bádání nepředstavuje neměnný fyzický objekt, naopak, důraz při zkoumání dějin těla je kladen na proměnu a vývoj funkcí, kterýchmůže tělo nabývat ve vztahu jedince a společnosti. Z tohoto důvodu se bádání o těle rozvíjí především na bázi mezioborových přístupů a širokého spektra zkoumaných témat a užívaných metod. V historii je tělo pojímáno jako proměnlivý historický objekt – neustále konstruovaný a rekonstruovaný fenomén, neoddělitelný od kulturního kontextu, do něhož se jeho nositel zrodil, v němž žil a zemřel. Každá společnost je podle tohoto přístupu charakteristická svým vlastním viděním těla. Historik jej proto nemůže považovat za danost, ale naopak za něco, co je nám zprostředkováváno systémem kulturních významů.Dějiny těla jsou charakteristické sledováním principu vzájemného ovlivňování biologických konstant lidství, tedy lidského těla a vlivu kultury, spolupůsobící na utváření lidské individuality. Publikace Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie přináší studie věnované těmto proměnám chápání těla v českých zemích od středověku do 20. století.

...Francouzské revoluce", in Český časopis historický, 1/1997, s ... Prostituce v Praze na přelomu 19./20. století a její ... ... . 1-34 Dějiny těla kniha od: Milena Lenderov ... lze chápat jako motivaci k výzkumu historických aspektů vnímání těla. ... Publikace Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie přináší studie věnované těmto proměnám chápání těla v českých zem ... MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie; MILENA LENDE ... Dějiny těla - Prameny, koncepty, historiografie | Odborná ... ... .), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie; MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století; Jiří Pešek 2009 - Spoluřešitel grantového projektu FRVŠ 2009/560 Inovace magisterského programu Historie, obor Kulturní dějiny 2011 - Spoluřešitel grantového projektu GAČR Století těla. Dějiny těla v "dlouhém" 19. století. Publikační činnost (výběr): Hanulík, V. Tělo prožívané: laická recepce odborných lékařských poznatků. · Karel Černý, Monarcha virulentus: Tělo nemocného morem v akademických spisech od konce 14. století do první čtvrtiny 18. století - koncepce, kontinuita a vývoj, in: Milena Lenderová - Vladan Hanulík - Daniela Tinková, Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, s. 67-109. (vedoucí autorského kolektivu): Tělo mezi medicínou a disciplinou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století (spolu s Vladanem Hanulíkem a Danielou Tinkovou). Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014. 644 s. ISBN 978-80-7422-313-6. (eds.): Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie. Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. ... dvacátého století se jedná o „propůjčení těla vlastního komukoli za příčinou zisku1". To ale ... (eds.). Dějiny těla: prameny, koncepty ... Téma/žánr: historiografie, Počet stran: 452, Rok vydání: 2014, Nakladatelství: SCRIPTORIUM, V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu ... Dějiny těla - Prameny, koncepty, historiografie - Prameny, koncepty, historiografie - Milena Lenderová 206 Kč Doprava: 79 Kč Vladan Hanulík - Milena Lenderová - Daniela Tinková (eds.): Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, ISBN 978-80-7465-068-0; Nejdůležitější studie: „Dobrovolná smrt a elita Francouzské revoluce", in Český časopis historický, 1/1997, str. 1-34 Kniha Dějiny těla - prameny, koncepty, historiografie je soubor studií pro odborníky i laiky. Autoři se nesnaží nalákat čtenáře na lechtivá či morbidní témata, ale zároveň se jim nevyhýbají, pokud takové téma spadá do okruhu jejich bádání....