Bezplatná online knihovna

Bytí a svět: Heidegger v kontextu

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VYDÁNÍ: 2019
VELIKOST NA SOUBOR: 10,88
ISBN: 978-8087545-67-6
JAZYK: čeština
AUTOR: Ivan Blecha
CENA: ZDARMA

Zde najdete knihu Bytí a svět: Heidegger v kontextu pdf

Popis:

Martin Heidegger je jedním z nejvýznamnějších filosofů, vzbuzuje však vášnivé spory: jedni jeho dílo vynášejí do nebes, jiní je zatracují. Vyvážený pohled ztěžuje navíc to, že Heidegger psal velmi obtížným, až nesrozumitelným jazykem, a potom také to, že se aktivně angažoval v nacistickém hnutí. Monografie se snaží najít v Heideggerově díle inspirativní myšlenky, které, zasazeny do širších kontextů, mohou mít pro současnou filosofii svůj význam, třebaže je s nimi často zapotřebí pracovat kriticky. Text monografie se člení do tří tematických okruhů, které vyznačují názvy FYSIS, OIKOS a POLIS. Nejprve se na interpretaci řeckého filosofa Hérakleita ukazuje, jak Heidegger chápal základní motiv předsokratovské filosofie – vzcházení bytí do otevřeného pole jevení. Heideggerovým průvodcem ale i oponentem je tu Eugen Fink. Následně se otevře otázka, jak konkrétně se v tomto poli jevení, tedy ve světě, naskýtá člověk, čímž se připomene problém „bydlení“. Toto téma vede k širší exkurzi po soudobé architektuře a po reflexi Heideg­gera v některých jejích teoretických koncepcích. K mnohým aspektům Heideggerovy filosofie se v této souvislosti dobře hodí kritické analýzy Emmanuela Lévinase a pohled na Heideggerovo pojetí řeckého dramatu Antigoné. Ukáže se přitom, že to, co Heideggerovi v otázce bydlení zjevně chybí, je sociální pohled. A to míří nakonec k otázce, jak lze bydlet na světě s druhými lidmi, jak se tedy tvoří sociální rozměr naší existence. Tady pomůže Jan Patočka, protože tuto existenci chápe ihned (podobně jako Hannah Arendtová) jako problém politický. Člověk je ZÓON POLITIKON už ve svém prvním vsunutí do světa a mezi lidi, přičemž klíčový je způsob, jak nakládá s faktem své vlastní konečnosti. Připojena je rozsáhlá kapitola, zkoumající důvody Heideggerova příklonu k nacistické ideologii, a to v protikladu k Patočkovu statečnému boji proti totalitě.

...kend eBook Stromboli: Syrový ... Bytí a svět ... Martin Heidegger: Člověk, svět a prostor ... . Heidegger v kontextu. Ivan Blecha. Edice varia. Edice pro zajímavé tituly mimo hlavní program nakladatelství ... Martin Heidegger: „… o pravdě a bytí" Knižnica: vlastná Prečítané: apríl 2020, Ki Jazyk: nemecko-český Preklad: Jiří Němec Počet strán: 82 Nemecký originál: Vom Wesen der Wahrheit Vittorio Klosterm… V pondělí 25. listopadu 2019 představí prof. Ivan Blecha ... Bytí a svět: Heidegger v kontextu - Ivan Blecha | Databáze ... ... . listopadu 2019 představí prof. Ivan Blecha (Katedra filozofie UP Olomouc) svoji právě vydanou knihu „Bytí a svět - Heidegger v kontextu" (Zlín, Archa 2019), věnovanou komplexní reflexi klíčových témat Heideggerova díla i života. Od „Bytí a času" po „Původ uměleckého díla", Heidegger reflektuje prostor tak, že nástroj přestává být jen pouhým odkazem k jeho užitečnosti. Užitečnost a použitelnost jsou nyní popsané v širším kontextu spolehlivosti (Verlässlichkeit), která přesahuje holou užitečnost směřujíc ke vztahu s neznámem ... 1976 (str. 43-44), kde Heidegger jinými slovy opakuje svou výzvu vyřčenou v protokolu ke slavné přednášce Zeit und Sein (Čas a bytí), [10] aby se tím, oč v myšlení běží (Sache des Denkens), stalo promýšlení vzájemného zadržení světa a věci, k čemuž je nejprve zapotřebí vzdát se ontologické diference: „Čemu ... Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem Božské v básnickém bydlení, K dimenzi božství u pozdního Heideggera, napsala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů. Souhlasím s tím, aby práce byla zveřejněna pro účely výzkumu a soukromého studia. V Praze dne 25.5. 2007 Viola Ježková obrat, který v práci Bytí a čas (1927) provedl M. Heidegger. Ve svém opus mag-num se Heidegger kriticky vymezil vůči dosavadní metafyzické tradici a adreso-val jí výtku „zapomenutosti na bytí" (HEIDEGGER 1996: 38).1 Jakkoli se bytí zjevilo řeckému člověku, filozofie se podle Heideggera hned ve svých počátcích Klíčová slova: Heidegger, svět, prostorovost, prostor, jazyk, topologie bytí, τόπος, místo, cesta, básnění, čas 4 Abstract v angličtině: Abstract This essay presents an attempt to interpret the key moments of Heidegger's conception of spaciousness. V říši Myšlenkového Centra nebytí existuje mnoho manifestací - neboli cest - při vyhledávání ničení - „Podlá Jmena Boží." Tento druh bytí působí cestou gravitace za účelem svést, obklopit a zdeformovat ve svůj prospěch vědomí. Při odpovídání na otázku po „smyslu bytí" postupuje Heidegger fenomenolo-gicky ve smyslu svého učitele Husserla a spojuje tuto metodu s hermeneutickými postupy. Zkoumá tudíž, jak se jsoucí ukazuje, „vyjevuje se" a je chápáno. Přitom je vždy již dáno předchůdné porozumění bytí. V metafyzice i v každodenním V heideggerovském fenoménu "Befindlichkeit" se skrývá původní zkušenost těla, kterou jak sám Heidegger zdůraznil, vynechal. V "Befindlichkeit", v tělesné prazkušenosti se skrývá základní struktura , skrz kterou se k nám přibližuje svět. Tělo je vlastní téma pro problém "blížení" a problém "svět". Tělo je ... Definice lze nalézt v textu Věc. Heidegger v něm používá „věc" ve slovesné formě s cílem určit způsob, jak věc je nebo jak „bytuje" (Heidegger 2000, 175). Podstatou věcí je tedy „věcnění [Dingen]". Heidegger definuje věcnění jako to „co shromažďuje a uvlastňuje prodlení součtveří" (Heidegger 1993, 21)....